PRAKTIJKVOORBEELDEN

Benieuwd wat een jeugdwerker zoal voor je gemeente kan betekenen? Deze voorbeelden geven een indruk van de mogelijkheden.

Experts op het gebied van jeugdwerk

Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, want ik heb bijzonder goede ervaringen. Mijn jeugdwerkers waren – in tegenstelling tot mijzelf als predikant – experts op het gebied van jeugdwerk of konden zich daar al snel toe ontwikkelen. In mijn ervaring tillen jeugdwerkers het jeugdwerk op een hoger plan, laten het floreren, investeren daarmee in de aanwezige jeugd en trekken (vaak) nieuwe jeugd aan. Ze vervangen niet de vrijwilligers, maar recruteren en organiseren die en dienen ze met toerusting. Ze staan dichter bij jongeren, kunnen jongeren daardoor vaak beter opbouwen in hun geloof, komen op voor die jongeren, maar weten ook generaties te verbinden

2014, Peter Sinia predikant NGK Ede

Jeugdwerker in een meerwijkse gemeente

Veel kerkelijke gemeentes bestaan uit meerdere wijken. Iedere wijk heeft dan zijn eigen wijkkerk, waarvan de identiteit of kerkelijke ligging kan verschillen. Ook dan, of misschien juist dan, is het aantrekkelijk om een jeugdwerker aan te stellen. Deze jeugdwerker is dan in dienst van de gemeente als geheel en werkt ten dienste van de gemeente en/of de wijken. Een zogenaamde bovenwijkse jeugdwerker kan een opleving betekenen voor het jeugdwerk op wijkniveau én voor de hele gemeente.

Een bovenwijkse jeugdwerker is actief voor de gemeente als geheel, maar soms ook voor één bepaalde wijk. Een jeugdwerker kan bijvoorbeeld het kampweekend organiseren voor jongeren uit de hele gemeente. Maar een jeugdwerker kan ook tijdelijk een bepaalde wijk ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe activiteiten of in het geval van een fusie.

Het werk van een bovenwijkse jeugdwerker kan ‘eerstelijns’ zijn, in direct contact met kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen deze jeugdwerkers ‘tweedelijns’ werk verrichten, dat wil zeggen: ondersteunend voor vrijwilligers in de kerken. Een voorbeeld van alle werkzaamheden staat in onderstaand schema:

  Wijk Bovenwijks
Eerstelijns Kerk op Schootvieringen opstarten Diaconale actiedag met alle jongeren uit de gemeente
Tweedelijns Jeugdpastoraat op een nieuwe manier vormgeven Een workshop ‘creatieve werkvormen’ geven voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk

Het kan zijn dat verschillende wijkkerken binnen één gemeente verschillen qua kerkelijke ligging of identiteit. Van een jeugdwerker mag je verwachten dat hij/zij kan functioneren binnen de verschillende ‘smaken’ die een gemeente kent. Een bovenwijkse jeugdwerker schat de kwaliteiten van de verschillende wijkkerken op waarde, weet waar vrijwilligers elkaar aanvullen en zet deze kwaliteiten in ten behoeve van het jeugdwerk in de hele gemeente.

2014, Dorien Keus, JOP jeugdwerker in Protestantse Gemeente Amstelveen

Predikant en jeugdwerker, sterke combinatie

Een predikant moet van alle markten thuis zijn. Ga er maar aan staan! Hoewel predikanten hun best doen, is het praktisch onmogelijk om al deze taken goed en met passie uit te voeren. Ieder heeft immers eigen talenten gekregen. Een goede oplossing is het aanstellen van een kerkelijk werker speciaal voor jeugd. Ideaal voor gemeenten waar het jeugdwerk prioriteit heeft. Met een jeugdwerker haalt u een professional in huis met visie, passie en tijd voor kerkelijk jeugdwerk.

Wat is de meerwaarde van de combinatie predikant en jeugdwerker? Kort gezegd: meer waar voor uw geld!  Een predikantsplaats van 1.0 fte kan ingevuld worden door een predikant van 0.7 fte en een jeugdwerker van 0.4 fte. Extra kosten zijn er amper, effectief wordt er echter meer uren gewerkt in uw gemeente. De twee professionals versterken elkaar en kunnen zich beter focussen op de specifieke taken die ze hebben. Door samenwerking van predikant en jeugdwerker wordt jeugdwerk een volwaardig onderdeel van de totale gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden en uitvoeren van een kerkdienst voor en door jongeren. De jeugdwerker zorgt bijvoorbeeld voor het proces rondom de voorbereiding, de predikant voor de theologische input. Zo is jeugdwerk geen eilandje in de gemeente, maar werkt iedereen samen aan een totale gemeente.

Voorwaarde voor het goed functioneren van een jeugdwerker is dat de predikant, kerkenraad en gemeente openstaan voor de inbreng van een jeugdwerker. Een ding is zeker, een jeugdwerker vraagt nieuwe en vernieuwende dingen van u als gemeente om de kerk te (blijven) betrekken op de jeugd!

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de specifieke kennis, vaardigheden en talenten van predikanten en kerkelijk werkers. Een logische ontwikkeling in onze cultuur waar kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staat.

Jeugdwerker die investeert in het gezin

In stadsgemeente B. zijn veel nieuwe gezinnen betrokken bij de gemeente. Het kinderwerk groeit en bloeit, maar de tieners lijken weinig animo te hebben voor de club. Ook blijken er onder de ouders van de gemeente veel vragen te leven over geloofsopvoeding. ‘Hoe voed ik mijn kinderen zo op dat ze betrokken blijven bij de kerk’ vragen ouders zich af?

Steeds meer blijkt uit diverse onderzoeken en ook in de praktijk van het jeugdwerk dat degenen met de grootste impact en invloed op jongeren de eigen ouders zijn. Willen we als kerken jongeren bereiken dan zijn daarom de gezinnen onmisbaar. Door te investeren in gezinnen investeer je in de kinderen en jongeren van de gemeente en in een gezond gemeenteleven.

Een jeugd-en gezinswerker ondersteund het jeugdwerk én de gezinnen van een gemeente. Met jeugd- en gezinswerker investeert een gemeente in een integrale aanpak: het zelfde beleid wordt niet alleen via het jeugdwerk maar ook via de ouders uitgezet. De betrokkenheid van ouders op het jeugdwerk neemt daardoor toe. Door directe investering in de gezinnen in de vorm van cursussen voor geloofsopvoeding, toerustingavonden voor ouders, doopcatechese, gespreksgroepen voor ouders enz. wordt indirect geïnvesteerd in de jongeren van de gemeente. Het gezin, als kerkje in de kerk, krijgt zo de aandacht die het verdient.

Een jeugd- en gezinswerker doet  in de stadsgemeente onderzoek. Het blijkt dat veel tieners vragen hebben over het geloof. Bij ouders  leeft de behoefte  aan ondersteuning bij de geloofsopvoeding van tieners, vooral het ingaan op geloofsvragen vinden ze lastig. De jeugd- en gezinswerker zet een gesprekskring op voor ouders  en rust daarnaast de tienerleiders toe.  Er worden ouder-kind avonden georganiseerd door de tienerclub. Ouders worden  hierdoor meer betrokken bij het jeugdwerk, ze sturen hun kinderen vaker naar de tienerclub. Waar de leiding zich eerst af vroeg of ze nog zouden doorgaan, zijn ze inmiddels op zoek naar extra leiding, een aantal ouders heeft inmiddels aangegeven te willen meedraaien.