JEUGDWERKPROFIELEN

Naast het benoemen van taken en de daarbij horende competenties, kan het helpen te formuleren welk profiel de jeugdwerker moet hebben. De indeling in drie profielen is een hulpmiddel om de verwachtingen helder te krijgen en bespreekbaar te maken en de juiste kandidaat te vinden. In functionerings- c.q. loopbaangesprekken kan ter sprake komen of de jeugdwerker wil en kan doorgroeien naar een ander profiel.

Opmerkingen:

 • In elk profiel kunnen taakvelden verwijderd of toegevoegd worden.
 • De hermeneutische en persoonlijk/spirituele competentie zijn essentieel voor élke jeugdwerker.

Profiel 1: de uitvoerende jeugdwerker

Taken:

 • Educatie: leiden van jeugdclubs, geven van catechese e.d.
 • Pastoraat: jongeren opzoeken en gesprekken met hen hebben
 • Diaconaal: diaconale acties door jongeren opzetten en daar leiding aangeven
 • Missionair: rand- en buitenkerkelijke jongeren opzoeken waar ze zijn en mogelijk activiteiten voor/met hen uitvoeren.
 • Diensten: kan tienerpreek houden

Profiel:
Een jonge jeugdwerker, die dicht bij de belevingswereld van jongeren staat, voor hen een identificatiefiguur kan zijn. Enthousiast, legt makkelijk contact.

Belangrijke competenties:
Pedagogisch, de competenties die bij de uit te voeren taakvelden horen.

Profiel 2: de organisator en toeruster

Taken:

 • Educatie: Organiseert dat catechese e.d. gegeven wordt. Werft vrijwilligers, traint en coacht hen.
 • Pastoraat: Organiseert dat er jeugdpastoraat is. Rust vrijwilligers toe voor basispastoraat, doet zelf mogelijk pastoraat met jongeren die echt problemen hebben.
 • Diaconaal: Coördineert diaconale acties.
 • Missionair: Organiseert activiteiten om rand- en buitenkerkelijke jongeren te bereiken. Werkt en traint vrijwiligers.
 • Diensten: organiseert jeugddiensten en kan daarin spreken.

Profiel:
Iemand die goed kan organiseren, overzicht heeft, als spin in het web functioneert.
Iemand die kan werven, toerusten, trainen en coachen.

Belangrijke competenties:
Organisatorisch, leiderschap, de competenties die bij de uit te voeren taakvelden horen.

Profiel 3: de beleidsmaker

Taken:

 • Samen met kerkenraad en jeugdleiders visie en beleid ontwikkelen op de verschillende gebieden van het jeugdwerk en m.b.t. de plek van jeugd in het totaal van de gemeente.
 • Het proces begeleiden waarin het ontwikkelde beleid in de gemeente geïmplementeerd wordt.
 • Eventueel vrijwilligers toerusten, trainen en coachen om het ontwikkelde beleid uit te voeren.

Profiel:
Iemand die agogische processen kan begeleiden, met weerstanden om kan gaan en kan enthousiasmeren. Iemand die een brede kennis heeft van wat in het jeugdwerk nodig en mogelijk is. Iemand die goed met predikanten en bestuurders (zoals kerkenraden) kan communiceren.

Belangrijke competenties:
Agogisch, organisatorisch, leiderschap, ondernemend, innoverend.